ခရစ်ယာန်မေတ္တာအသင်းတော်

Connecting People to Jesus - ခရစ်တော်ထံ လူအပေါင်းတို့အား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း

Activities

လှုပ်ရှားမှုများ